Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, tak aby nedošlo k porušeniu Vašich práv.

Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov je spoločnosť Ing. Zuzana Václavínková, BETTY Hybešova 30 831 06 Bratislava 35 Slovenská republika IČO: 33913545 DIČ: 1025057616

E-mailová adresa prevádzkovateľa: bettyreality@gmail.com

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom (klient, splnomocnenec klienta).

Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby

 1. titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, e-mail, telefón, povolanie, a iné údaje, ktoré ste nám poskytli
 2. súbory cookies pri prehliadaní webstránky www.bettyreality.sk, informácie k spracúvaniu súborov cookies nájdete na tomto linku

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Evidencia klientov a spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba) a čl. 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. c)  všeobecného nariadenia o ochrane údajov  (splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa). Uzatváranie a plnenie zmlúv, vrátane objednávok a faktúr. Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba) a čl. 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov/ čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov  (oprávnený záujem prevádzkovateľa). Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).
 2. Vedenie účtovníctva a s tým súvisiacej dokumentácie
 3. Uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa voči dotknutej osobe (súdne spory, vymáhanie pohľadávok a pod.).
 4. Marketingová komunikácia Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dotknutej osoby).

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sú nasledovné:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – právo na informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame a tiež na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.
 2. Právo na opravu osobných údajov – v prípade že spracúvame neaktuálne alebo nepresné údaje dotknutej osoby (napr. zmena adresy) máte právo nás o tom informovať a požadovať opravu spracúvaných osobných údajov. 
 3. Právo na výmaz osobných údajov ak už  nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, prípadne ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne.  
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak namietate správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak Vaše údaje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na účel uplatnenia právneho nároku alebo namietate zákonnosť spracúvania osobných údajov ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov – právo namietať profilovanie, t.j. automatizované spracúvanie osobných údajov, ak k nemu dochádza.
 7. Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania – dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Súbory cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Každý používateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Aké súbory cookie používame?

Cookie používame za účelom zlepšenia našich služieb a pomáhajú k správnej funkčnosti našich stránok. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. 

Bez  týchto  cookies  nemusia  niektoré  funkcie webu fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookie sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. Trvalé cookie (persistent cookie) obsahujú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookie:

1. Základné súbory cookie

Tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Sú to napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez nich by sme nemohli poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich webstránok. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

2. Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookie zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webstránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookie nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webstránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

3. Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookie môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej  z  webových  stránok,  ktoré  sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.  

4. Súbory cookie tretích strán

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán, kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Odmietnutie používania súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookie však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta v zmysle §13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a vyššie uvedenej legislatívy. Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje ani nesprístupňuje tretím stranám, s výnimkou príjemcov osobných údajov z dôvodov v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov a v zmysle plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle § 10 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu uchovávame najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Účtovné doklady uchovávame po dobu desiatich rokov. Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame pokiaľ svoj súhlas s ich spracúvaním neodvoláte, najdlhšie však po dobu piatich rokov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: bettyreality@gmail.com